Att leasa ett fordon


< Tillbaka till "Leasing av nyttofordon"

Grundläggande information

Ett kontrakt för leasing görs mellan 3 parter – säljaren, leasegivaren (bolaget som leasar) och leasetagaren (bolaget eller personen som hyr varan från leasegivaren). Ett leasingavtal är en överenskommelse mellan leasegivaren och leasetagaren, där leasegivaren åtar sig att köpa ett fordon som leasetagaren valt ut och får bruka under tidsperioden som definieras i avtalet. I slutet av kontraktet kan leasetagaren vanligtvis köpa fordonet eller maskinen för det resterande beloppet (vanligtvis noll eller nästan noll). Huvudpoängen med leasingavtalet är att leasegivaren är fordonets ägare tills det köps ut av leasetagaren.

De viktigaste delarna av leasing-processen innefattar värdet på maskinen eller fordonet enligt kontraktet, som även kallas för kapitalkostnaden (inköpspriset som leasingbolaget betalar för fordonet som bestämmer beloppet på följande leasing-betalningar) och kontraktets totala kostnad (alla betalningar från kunden till leasingbolaget: förskottsbetalning, hyra, betalningar och restvärde).

Ett leasingavtal har alltid en bestämd tidsram. Den börjar när fordonet överlämnas till kunden för användning och avslutas antingen när alla betalningar har gjorts eller det kvarstående beloppet betalats.

Hur gynnar leasing alla inblandade parter? Köparen kan dra nytta av att spara på sina tillgångar eftersom de inte måste betala stora engångsbelopp. De kan istället få obegränsad tillgång till fordonet så snart de har betalat den överenskomna förskottsbetalningen.

Ett leasingbolag hyr ut det köpta fordonet till kunden enligt det belopp som betalats för fordonet plus en bestämd ränta som kallas för leasingavgiften. Om kunden till exempel har valt ett företag som säljer kommersiella fordon och vill använda en lastbil med en vagn för totalt 100 000 Euro så köper leasingbolaget lastbilen för det beloppet och hyr omedelbart ut den till kunden enligt följande villkor: en förskottsbetalning på 40% och fasta månadsbetalningar på 2 200 Euro per månad under 36 månader, med noll restvärde.

Kunden får omedelbart ett nytt fordon, men istället för att betala 100 000 Euro direkt betalar de endast 40 000 Euro i förskottsbetalning och förpliktigar sig att betala 2 200 Euro per månad under 36 månader. Leasingbolaget får en utgift på 100 000 Euro, men på 3 år får de tillbaka en total summa på 119 200 Euro (förskottsbetalning på 40 000 + 2 200 Euro x 36 månader). Kunden, å sin sida, betalar inledningsvis endast 40% av fordonets totala värde, och när de har gjort alla fasta betalningar under 3 år blir de fordonets nya ägare.

Med andra ord är leasingavgiften leasingbolagets ränta för att finansiera kundens leasing.

Alla leasingbetalningar inkluderar värdeminskning (det innebär att enhetens värde delas upp i bestämda belopp beroende på återbetalningstakten) och en leasingavgift. Betalningarna görs enligt schemat i kontraktet. Beloppen kan vara fasta eller öka/minska under perioder, beroende på vad som bestäms i kontraktet. Under kontraktets tid ändras inte villkoren eller föremålet för kontraktet.

Beroende på hur leasingobjekten används kan följande överenskommelser för leasing bestämmas:

 1. Finansiell leasing. Som i exemplet ovan. I den här typen av avtal betalas fordonskostnaden regelbundet med ett fast pris över en viss tid. Det liknar avbetalningar men innehåller även betalning av ränta – leasingavgiften.
 2. Leaseback. I leaseback ägs enheten av kunden, som först säljer enheten till leasingbolaget. De hyr sedan ut samma enhet till kunden (för en leasingavgift) och kunden kan köpa tillbaka den i slutet av kontraktet. Med leaseback får kunden omedelbar tillgång till fordonet eller maskinen och kan använda den under leasingperioden.
 3. Operationell leasing. Den här typen av leasing inkluderar delbetalning (vanligtvis upp till 75%) för enhetens värde under leasingperioden. I slutet av perioden återlämnas de leasade enheterna.

Leasing eller bankkredit?

Leasing är i grunden likt finansiering hos en bank. Dock skiljer det sig från vanlig kredit genom räntebetalningarna. Räntan på kredit hos en bank betalas från företagets vinst, medan intresset för leasing beror på produktionskostnaden (vilket gynnar kunden eftersom det sänker skattekostnaderna).

Det finns ett antal fördelar med leasing:

 • Maskinen eller fordonet behöver inte inhandlas för att användas och öka företagets omsättning.
 • Leasetagaren kan dra nytta av sänkta skattekostnader eftersom leasingbetalningarna räknas som produktionskostnader. Värdeminskningen bestäms i leasingkontraktet och börjar så fort leasingkunden får enheten och kan använda den. Enheten som används skapar på så sätt en avskrivningsfond och betalar för sig själv.
 • Möjligheten till gratis värdeminskning låter kunden uppdatera sin fordonspark snabbare.
 • Leasingbetalningar räknas till produktionskostnaderna (utöver fordonskostnaderna, med undantag för restvärde vilket betalas från företagets vinst, dock är det vanligtvis 0).
 • I slutet av leasingkontraktet låter överavskrivningen leasetagaren äga ett helt avskrivet fordon.
 • I själva verket gör delbetalningarna att kunden kan investera frigjort rörelsekapital i bolagsutveckling.
 • Delbetalningarna för leasing ordnas på ett flexibelt sätt som kan förhandlas. Det låter leasetagaren anpassa framtida betalningar beroende på faktiska inkomster. Betalningarna räknas som utgifter för skatteuträkning under perioden. När planen för återbetalning har gjorts kan leasetagaren justera betalningarna beroende på behov.
 • Giltighetstiden för ett leasingkontrakt kan förlängas utöver den vanliga perioden för bankkredit.
 • Leasingbolagett äger enheten, vilket gör att den inte kan omhändertas av utomstående företag eller myndigheter för skuldsanering.
 • Till skillnad från vanlig finansiering krävs ingen säkerhetsdeposition.
 • Leasing erbjuder möjligheten att göra delbetalningar för moms under perioden för leasing och att dra av moms, vilket inte är möjligt med bankkredit.

Steg i ett leasing-avtal

Leasetagaren Leasegivaren
Steg 1

Val av enhet för leasing.

Val av leasegivare.

Värdering och översikt av enhet för leasing samt bestämmelser för kontrakt.

Ansökan om leasing och framläggning av nödvändiga dokument.

Godkännande av ansökan och kontroll av dokument.

Steg 2

Utformning och signering av kontrakt med leasingavtal. Försäkring fastställs om nödvändigt.

Steg 3

Förskottsbetalning enligt leasingavtalet.

Betalning för hela enhetens värde enligt avtalet med säljaren.

Mottagande av enheten och överföring till leasetagaren.

Steg 4

Leasingbetalningar med resterande värde inom tidsramen som bestämts i leasingavtalet.

Översikt av att betalningar stämmer överens med leasingkontraktet och iordningställning av överföring av enheten till leasetagaren när alla betalningar har gjorts.


Leasing: fakta och bakgrund

Teorin bakom leasing har sina rötter i Aristoteles tid. Ett av hans verk konstaterade att rikedom ligger i nyttjanderätt, inte i ägandeskap.

De första överenskommelserna om leasing har hittats i den Sumeriska staden Ur. Avtalen var utformade på lertavlor och innefattade regler för att överföra nyttjanderätt av lantbruksverktyg, vatten, etc. under en viss period för ett visst pris. Dessa lertavlor kommer från så tidigt som 2 000 f.Kr.

Den moderna leasingformen användes för lantbruksutrustning och hästar i England redan på medeltiden.

Själva ordet leasing har sina rötter i 1800-talet. År 1877 meddelande det amerikanska telefonbolaget Bell att de hade beslutat att hyra ut sina apparater istället för att sälja dem.

Några årtionden senare, på trettiotalet, sålde Henry Ford bilar genom leasing med avbetalning. På så sätt bidrog varje betalning till kapitalvärdet och del av bilens kostnad. På 40-talet började en bilhandlare från Chicago, Zoli Frank, erbjuda långtidsleasing på alla sina bilar.

Efter det andra världskriget började i princip alla industriländer att använda sig av överavskrivning för att skynda på ekonomisk tillväxt efter krigstiden. År 1952 grundades det första leasingbolaget – United States Leasing Corp. – i USA. I Frankrike dök det första leasingbolaget upp strax efter det, år 1957.


Ordlista för leasing

Betalschema – villkor för leasingavgifter med datum och belopp som ska betalas enligt kontraktet.

Effektiv ränta – räntan som totalt betalas för ett leasingavtal till kapitalkostnaden för leasingobjektet.

Förlängd leasing – en typ av leasing där leasingavtalet kan förlängas i slutet av avtalet, då objekten även ersätts av bättre modeller.

Förskottsbetalning – den första betalningen leasetagaren betalar när leasingavtalet har signerats.

Finansiell leasing – en typ av leasing där leasingbetalningarna utgör minst 75% av kapitalkostnaden för leasingobjektet, oberoende av om den leasade enheten köps ut eller returneras.

Lånefinansierad leasing – en typ av leasing som ställer vissa krav på underhåll av egendomen då leasegivaren finansierar del av köpet med ett lån.

Leaseback – en typ av leasing där leasetagaren säljer en egendom till leasegivaren som sedan hyr ut egendomen till leasetagaren. Leaseback används för att omedelbart få rörelsekapital eller för att ändra strukturen på företagets tillgångar.

Leasegivare – ett företag som överför egendom som inhandlats för leasetagaren till dem enligt relevant leasingavtal.

Leasetagare – ett företag eller en person som mottar ett objekt genom leasing för tidsbegränsad användning enligt ett leasingavtal.

Leasing eller inhyrning med personal – en typ av leasing där leasegivaren tillhandahåller produkter och specialisthandledning för att manövrera leasingobjektet samt teknisk underhåll av objektet.

Leasing – en typ av investering där en egendom köps och förmedlas till tredje parter med bestämda avgifter under en vidd tidsperiod som bestäms av leasingavtalet.

Leasingavgift – avgiften för leasegivarens arbete och tjänster enligt kontraktet.

Leasingavtal – en överenskommelse mellan leasegivaren och leasetagaren med rättigheter och förpliktelser under processen av leasegivarens köp av en enhet som är vald av leasetagaren och fortsatt avgiftsbelagd uthyrning till leasetagaren.

Leasingbolag – en förmedlare som specialiserar sig på leasing. Företaget har etablerade kontakter med andra bolag och återförsäljare inom branschen för att optimera och påskynda samspelet mellan parterna i ett leasingavtal.

Leasingkontraktets pris – de totala kostnaderna för alla betalningar och för att köpa ut leasingobjektet.

Leasingkostnader – det totala beloppet utöver kapitalkostnaden för det leasade objektet, betalat under hela kontraktets tidsperiod.

Leasingobjekt – all fast eller rörlig egendom som lagligen kan överföras genom leasing.

Leasingperiod – tidsperioden som räknas ut från tillfället då leasegivaren överför leasingobjektet till leasetagaren. Processen och villkor för betalningar enligt leasingavtalet.

Operationell leasing – en typ av leasing där leasingbetalningarna kompenserar leasegivaren upp till 75% av egendomens värde enligt kontraktet. När leasingperioden avslutas återlämnar leasetagaren objektet till leasegivaren.

Överavskrivning – överföring av kostnad från enheten till utgifter över en kortare tid än den verkliga driftstiden.

Restvärde – kostnaden för den leasade enheten när alla betalningar gjorts enligt leasingavtalet. Det kan vara vilket belopp som helst, och så lite som noll.

Restvärde – skillnaden mellan värdet på objektet enligt leasingavtalet och värdeminskning (beräknas över leasingavtalets tidsperiod).

Säljare – en person eller ett företag som säljer det utvalda objektet för leasing till en leasegivare.

Subleasing – en typ av leasing som låter leasetagaren föra över leasingobjektet till en annan leasetagare med leasegivarens tillstånd.

Värdeminskning – ackumulerad förslitning på enheten i pengavärde.

Värdet på enheten enligt kontraktet / kapitalkostnad – kostnaden för den leasade enheten som fastställts av leasegivaren och leasetagaren för att räkna ut betalningarna under leasingperioden.


Leasing: Vanliga frågor

Vad är överavskrivning?

Det är det minskade värdet på ett leasingobjekt genom användning som visas i bokföringen. Det skiljer sig från avskrivning eftersom beloppet bestäms av ett leasingavtal mellan leasegivaren och leasetagaren, vilket medför att objektet kan avskrivas helt i slutet av leasingperioden.

Vad är de grundläggande förutsättningarna för ett leasingavtal?

De är:

 • Leasingobjektet: beteckning och specifikationer som definierar egendomen som ska överföras enligt leasingavtalet;
 • En referens till parten som bestämmer leasingobjekt och säljaren;
 • Värdet som bestämts för leasingobjektet;
 • Antal leasingbetalningar och villkor för dessa; betalsätt samt deadlines enligt villkoren i leasingavtalet;
 • Ett avtalat pris och villkor för avtalet;
 • En bestämd leasingperiod.

Översikt: varför är leasing bättre än bankkredit?

 • Med leasing krävs ingen säkerhetsdeposition eftersom leasingobjektet tillhör leasegivaren;
 • Minskade skattebetalningar eftersom leasingbetalningar räknas som produktionskostnader;
 • Moms kan skrivas av enligt betalplanen i leasingavtalet;
 • Leasingobjektet kan inte beslagtas av skattemyndigheter eller överföras till tredje parter för att täcka eventuella skulder som leasetagaren har;
 • Ett leasingobjekt kan inte uppskrivas under leasingperioden.

Är det möjligt att leasa begagnade objekt?

Ja, det är det. Dock har alla leasingbolag egna begränsningar gällande kostnader och villkor.

Vad är den minsta tidsperioden för ett leasingavtal?

Vanligtvis är den minsta tidsperioden för ett leasingavtal 1 år.

Vad är en effektiv leasingränta?

För att öka tydlighet och insyn för handelsavtal använder sig leasingbolag av begreppet effektiv leasingränta. Det visar hur mycket objektet som leasas stiger i pris under ett år, eller med andra ord, hur mycket du betalar utöver det egentliga värdet. Effektiva leasingräntor speglar alla leasetagarens betalningar utöver det värdet. Om ett leasingbolag lägger till extra kostnader stiger alltså den effektiva räntan. Räntan beror på ett antal faktorer, såsom beloppet som betalas i förskott, leasingperioden och leasingavgifter som kompenserar leasegivaren genom betalningarna.

Fråga våra specialister om leasing!

Har du frågor? Hör av dig och få snabba, detaljerade och professionella svar från våra experter inom området. Tjänsten är gratis.

Ställ en fråga

< Tillbaka till "Leasing av nyttofordon"

Comments

Genom att klicka på någon länk på denna sida bekräftar du ditt samtycke och tillstånd att behandla dina personuppgifter, inklusive användningen av cookies och annan spårningsteknik. Det är implementerat för att förbättra och personifiera din erfarenhet på denna webbplats, andra våra webbplatser och webbplatser för tredjepartsannonsörer som samarbetar med oss. Våra partners kan också lagra cookies på din enhet eller använda liknande teknik för att samla in och behandla personuppgifterna. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.